Signa a favor.


Les vostres dades personals seran incorporades a un fitxer automatitzat, creat pel Col·lectiu Catalans Lliures, de conformitat amb les prescripcions de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i seran utilitzades únicament i exclusiva per a la promoció del manifest “Per una Catalunya Lliure i Liberal”. Us recordem que, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, teniu el dret de revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, així com exercir els drets d'accés, de rectificació, cancel·lació i d'oposició de les vostres dades. Les dades personals que cediu són nom i cognoms, DNI, professió i localitat. A la web pública només hi apareixeran el nom, el primer cognom i la professió.